Adhoc olarak;

Özel sektör, akademi ve sivil toplumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı ve bu bilginin kurumların hedefleri doğrultusunda stratejiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefleriz.
Toplumsal algılar çok yönlü ve komplekstir
Hedeflenen konulara, meselelere, kavramlara, markalara ya da ürünlere ilişkin toplumun bilişsel yapılarını keşfederiz. Algısal yapıların karmaşıklığını anlar; bu yapıları modeller ve bu yapılardan stratejiler üretiriz. Yenilikçi araştırma yöntemleri ile toplumsal algılara ilişkin “kimsenin görmediğini görür, söylemediğini söyleriz”.
İhtiyaçlar özgündür
Önceden belirlenmiş araştırma şablonlarının dışına çıkarız; kurumların ve ürünlerin özgünlüğüne değer vererek spesifik ve butik modeller geliştirir ve uygularız.
Adhoc'un analizleri bağlamsaldır
Verinin söylediğinin ötesine geçer, veriyi toplumun ve kurumların bağlamlarına göre anlamlandırırız.
Adhoc yaklaşımı holistiktir
Araştırma nesnelerini keşfederken, olguları özgün koşullarına göre değerlendirir ve karma yöntemler kullanarak anlamaya çalışırız. Farklı veri kaynaklarından aldığımız birbirini besleyen veriler sayesinde meselelerin yalnızca görünen bölgelerini değil, tüm köşelerini keşfederiz.
Adhoc her adımda sürdürülebilirliği önceler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) perspektifini benimser ve uzmanlığımızı bu perspektiften sunarız.
Yıl
Müşteri
Araştırma
Note: Carousel will only load on frontend.